Công nghệ

     

               CÔNG NGHỆ

               1. Công trình truyền tải nước thô

               2. Hầm phân chia lưu lượng

               3. Bể tiếp nhận

               4. Thiết bị trộn nhanh

               5. Bể tạo bông

               6. Bể lắng tải trọng cao với hệ thống hút bùn tự động

               7. Bể lọc: lọc nhanh trọng lực với quy trình rửa ngược kết hợp gió và nước

               8. Bể tiếp xúc, bể chứa

               9. Trạm bơm nước sạch

              10. Khu xử lý bùn