TÂN HIỆP WATER XÂY DỰNG ISO/IEC 17025:2017

TÂN HIỆP WATER XÂY DỰNG ISO/IEC 17025:2017

Cấp nước an toàn và ổn định cho người dân là sứ mệnh mà Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp rất quan tâm trong quá trình hoạt động sản xuất hàng giờ. Để công tác vận hành nhà máy được liên tục và đảm bảo chất lượng nước thương phẩm, Ban Lãnh Đạo Công ty triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017 nhằm công nhận kết quả và chất lượng đo lường được tin cậy hơn trong nội bộ và khách hàng, đảm bảo tính khách quan, chính xác của kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước dịch vụ trước khi hòa vào mạng lưới phân phối. Qua đó cho thấy Chúng tôi luôn chú trọng việc quản lý từ nhân sự đến cơ sở vật chất, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của nhân viên Phòng Thí Nghiệm.

Từ tháng 3 năm 2017, chúng tôi đã lựa chọn và tiến hành hợp tác với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, cùng các chuyên gia tư vấn của Trung tâm để khảo sát sơ bộ về điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất ( thiết bị, dụng cụ, hóa chất..) và đội ngũ nhân sự của Phòng Thí nghiệm. Hai bên đã thống nhất và ký kết hợp đồng Tư vấn và thực hiện xây dựng hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2017.

Đến tháng 5 năm 2020 Phòng Thí nghiệm đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, Văn phòng Quản lý công nhận chất lượng (BoA) tổ chức đánh giá tại đơn vị và ra quyết định công nhận Phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp là phù hợp các yêu cầu ISO/IEC 17025:2017.

Phòng thí nghiệm thực hiện các phương pháp kiểm nghiệm:

Hình 1: Chuẩn bị dụng cụ đo mẫu

Hình 2: Chuẩn bị mẫu thử nghiệm

Hình 3 Nhân viên PTN kiểm tra chỉ tiêu pH mẫu nước xử lý tại nhà máy

Hình 4: Nhân viên PTN ghi kết quả thử nghiệm vào phiếu báo kết quả thử nghiệm

Hình 5: NV PTN thực hiện thử nghiệm mẫu nước trên máy quang phổ UV-VIS DR6000

Hình 6: NV PTN thực hiện thử nghiệm chỉ tiêu COD mẫu nước thô

Hình 7: Nhân viên trong ca phối hợp trong công tác vận hành xử lý nước tại nhà máy.

Hình 8:  Thực hiện thử nghiệm chỉ tiêu Clorua theo tiêu chuẩn SMEWW 4500-Cl-B : 2017

Chia sẻ: